wtorek, 18 stycznia 2022r.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

31 sierpnia 2021

przez  Paulina Telenga

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego dotyczy uczniów/wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce, uczęszczających do:

– szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

–  publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna,
 • wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, wynosi obecnie 528 zł netto na osobę (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Do złożenia wniosku upoważniony jest:

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia,
  • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie,
  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie,
  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej,
  • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) potwierdzenie przez pracownika Urzędu Gminy wysokości pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS potwierdzenie przez pracownika jednostki, wysokości pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy (miesięczna kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi  308 zł).

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – pokój nr 30 w terminie do 15 września 2021 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2021 r.).

Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (44) 684 60 56 wew. 104.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pdf)

Ostatnia zmiana: 31 sierpnia 2021

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij