wtorek, 23 lipca 2024r.

Stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024

4 września 2023

przez  Paulina Telenga

Pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego dotyczy uczniów/wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Sulmierzyce, uczęszczających do:

 • szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
 • publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna,
 • wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż 600 zł netto na osobę (zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Do złożenia wniosku upoważniony jest:

 • pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie),
 • rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,
 • dyrektor szkoły/placówki, do której uczęszcza uczeń.

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;,
  • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie,
  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury lub oświadczenie,
  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie,
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych – oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty,
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) potwierdzenie przez pracownika Urzędu Gminy wysokości pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości,
 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS potwierdzenie przez pracownika jednostki, wysokości pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy (miesięczna kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi  345 zł).

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach – pokój nr 30 w terminie do 15 września 2023 r. (w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2023 r.).

Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ww. terminu.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (44) 685 25 93.

Do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (pdf)

Ostatnia zmiana: 4 września 2023

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close