środa, 12 czerwca 2024r.

Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych

21 stycznia 2022

przez  Łukasz Kucharski

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia związanego z montażem odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych.

Dotacja jest skierowana w pierwszej kolejności dla Właścicieli nieruchomości, którzy zostali wylosowani do montażu w 2022 r. spośród osób którzy w latach poprzednich deklarowali chęć skorzystania z dotacji.

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

1) dla instalacji o mocy maksymalnie 5 kW -5% mocy do +25% mocy – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 24.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć kwoty 4.800,00 zł brutto na 1 kW,

2) w przypadku zakupu i montażu inwertera przystosowanego do instalacji o mocy 10 kW kwota dotacji wzrasta o 2.000,00 zł brutto – 80% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Informujemy, że wnioski o udzielenie dotacji  wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 2 lutego 2022 roku w Urzędzie Gminy w Sulmierzycach w godzinach pracy Urzędu do dnia 31 marca 2022 r.

 

INSTRUKCJA KROK PO KROKU:

ETAP I

W pierwszej kolejności po ogłoszeniu naboru Właściciel nieruchomości winien zapoznać się z dokumentacją (tj. regulaminem udzielania dotacji, zakresem umowy zawieranej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Wykonawcą oraz umowy  zawieranej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a Gminą Sulmierzyce) oraz pobrać wniosek o udzielenie dotacji z poniższego ogłoszenia o naborze lub w przypadku braku możliwości wydruku zgłosić się do tut. Urzędu Gminy celem pobrania wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru umowy dla realizacji montażu odnawialnych źródeł energii – ogniw fotowoltaicznych.

 

ETAP II

Kolejno Właściciel nieruchomości:

1) dokonuje wyboru Wykonawcy, który na podstawie wizji w terenie na posesji Właściciela wykonuje:

  • inwentaryzację,
  • kosztorys ofertowy dla montażu instalacji PV,
  • przekazuje karty katalogowe urządzeń, które zostaną zamontowane.

2) podpisuje umowę z Wykonawcą (wzór umowy do pobrania tutaj lub w Urzędzie Gminy);

3) zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury pro – forma na Właściciela nieruchomości.

 

ETAP III

Właściciel nieruchomości składa wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku do pobrania tutaj lub w Urzędzie Gminy) wraz z załącznikami w terminie do 31 marca 2022 r.

 

Załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji są następujące dokumenty:

1 Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, (tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę) x
2 Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości (nie starszy niż 3 miesiące) x
3 Informacja o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także innych należności wobec Gminy Sulmierzyce  (w tym m.in. opłata za wodę i/lub ścieki) potwierdzona przez merytorycznie właściwego pracownika Urzędu Gminy w Sulmierzycach zostanie uzupełnione w dniu złożenia wniosku przez pracownika Urzędu Gminy
4 Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku wraz z obliczonym efektem ekologicznym uwzględniającym następujące wskaźniki [Mg/rok] – pył całkowity, pył PM 10, pył PM 2,5, CO2, benzo-a-piren, SO2, NOx, zapotrzebowanie na energię brutto [GJ/rok]
5 Umowa z wykonawcą,  kosztorys uproszczony obejmujący realizację przedsięwzięcia, dokumenty wskazane w § 5 ust. 5-9 Regulaminu udzielania dotacji (w zależności od rodzaju przedsięwzięcia) x
6

 

Kopia zgłoszenia, w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają wraz z informacją iż w/w organ  w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają /dołączyć fakultatywnie/ x
7 Dokumentacja projektowa dla montażu instalacji PV x
8 Pozwolenie na użytkowanie budynku mieszkalnego lub  zgłoszenie do użytkowania do PINB przyjęte bez sprzeciwu– dotyczy budynków dla których pozwolenie na budowę zostało wydane po 01.01.2014r. x
9 W przypadku ubiegania się o udzielenie dotacji właściciela nieruchomości, na której znajduje się budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej:

– zaświadczenie o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

– wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

x

Objaśnienia:

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością) – akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.

 

ETAP IV

Komisja powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce rozpatruje złożone w wyznaczonym terminie wnioski.

Po weryfikacji wniosków następuje udzielenie dotacji poprzez podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sulmierzyce a Właścicielem nieruchomości zwanym od tej chwili Beneficjentem (wzór umowy do pobrania tutaj lub w Urzędzie). W terminie 7 dni od zawarcia umowy dotacji z Gminą Sulmierzyce Beneficjent zobowiązany jest dokonać wpłaty wkładu własnego w wysokości określonej w umowie kosztów kwalifikowanych na rachunek bankowy Wykonawcy.

 

ETAP V

Beneficjent zgodnie z terminem wskazanym w podpisanej umowie z Gminą Sulmierzyce tj. w terminie do 15 listopada 2022 r. zobowiązany jest złożyć dokumentację do rozliczenia wykonanego przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce (wniosek do pobrania tutaj lub w tut. Urzędu Gminy)

Pliki do pobrania:

Ostatnia zmiana: 24 stycznia 2022

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close