środa, 22 maja 2024r.

Ekologiczne ciepło w Gminie Sulmierzyce – wymiana źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce

13 listopada 2017

przez  Łukasz Kucharski

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji przedsięwzięcia związanego z wymianą źródeł ciepła.

Dotacja jest skierowana dla Właścicieli nieruchomości, którzy przeszli wstępną weryfikację dla których zostały sporządzone projekty wykonawcze.

Wysokość dotacji dla Wnioskodawcy na realizację przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

1) w przypadku kotła gazowego – 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;

2) w przypadku kotła olejowego – 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 17.000,00 zł brutto;

3) w przypadku kotła na biomasę (pellet i inne) – 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (udokumentowanych fakturami/rachunkami) nie więcej niż 19.000,00 zł brutto;

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

ETAP I

W pierwszej kolejności po ogłoszeniu naboru Właściciel nieruchomości winien zgłosić się do tut. Urzędu Gminy (pok. nr 16) celem pobrania dokumentacji wykonawczej dla realizacji wymiany źródła ciepła.

ETAP II

Kolejno Właściciel nieruchomości:

1) dokonuje wyboru Wykonawcy który na podstawie przekazanej dokumentacji oraz wizji w terenie na posesji Właściciela wykonuje:

  • inwentaryzację tj. opis istniejącego pomieszczenia kotłowni i źródła ciepła, wewnętrznej instalacji c. o. w obrębie i poza kotłownią (opis systemu c. o., np. rodzaj instalacji grawitacyjna, wymuszona), stanu technicznego pomieszczenia kotłowni,
  • dokumentację fotograficzną,
  • kosztorys ofertowy dla wymiany źródła ciepła
  • przekazuje karty katalogowe urządzeń, które zostaną zamontowane;

2) podpisuje umowę z Wykonawcą (wzór umowy POBIERZ TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 3) zobowiązuje Wykonawcę do wystawienia faktury pro – forma na Właściciela nieruchomości.

ETAP III

Właściciel nieruchomości składa wniosek o udzielenie dotacji celowej (wzór wniosku do pobrania POBIERZ TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16) wraz z załącznikami w terminie do 17 listopada 2017 r. w pokoju nr 16. Załącznikami do wniosku o udzielenie dotacji są następujące dokumenty:

Lp.

Załączniki

Kocioł  gazowy

Kocioł olejowy

Kocioł na biomasę

1.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością ( tj. akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przez wnioskodawcę)

 X X X

2.

Aktualny wypis z rejestru gruntów dla danej nieruchomości ( nie starszy niż 3 miesiące)

X  X  X

3.

Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku ( nie starszy niż 12 miesięcy)

 X  X  X

4.

Umowa z Wykonawcą wraz z:

 X  X  X

 

inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną

 X  X  X

– kosztorysem zawierającym ceny jednostkowe

 X  X  X

fakturą pro – forma

 X  X  X

kartami katalogowymi urządzenia

 X  X  X

5.

Kopia zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie wraz z potwierdzoną datą wpływu, robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają, oraz oświadczenie Wnioskodawcy, iż w/w organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniósł sprzeciwu lub kopię prawomocnego pozwolenia na budowę, o ile obowiązujące przepisy prawa tego wymagają /dołączyć fakultatywnie/

 X

Objaśnienia:

1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością (m. in. własność, współwłasność, inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo do dysponowania nieruchomością) – akt własności lub inny dokument, z którego wynika tytuł prawny.

2) Audyt lub analiza bilansu cieplnego budynku – dokument sporządzony przez osobę uprawnioną, zawierający minimum:

  • charakterystykę energetyczną budynku, w tym m.in. charakterystykę systemu grzewczego,

  • rodzaj modernizacji źródła ciepła wraz z osiągniętym poziomem redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery (dot. Nox, SO2, CO, CO2, pył i benzo(a)piren),

ETAP IV

Komisja powołana przez Wójta Gminy Sulmierzyce rozpatruje złożone w wyznaczonym terminie wnioski.

Po weryfikacji wniosków następuje udzielenie dotacji poprzez podpisanie umowy pomiędzy Gminą Sulmierzyce a Właścicielem nieruchomości zwanym od tej chwili Wnioskodawcą (wzór umowy do pobrania POBIERZ TUTAJ lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16). W terminie 7 dni od zawarcia umowy dotacji Beneficjent zobowiązany jest dokonać wpłaty wkładu własnego w wysokości 5 % kosztów kwalifikowanych na rachunek bankowy Gminy Sulmierzyce.

ETAP V

Wnioskodawca zgodnie z terminem wskazanym w podpisanej umowie z Gminą Sulmierzyce tj. w terminie do 15 grudnia 2017 r. zobowiązany jest złożyć dokumentację do rozliczenia wykonanego przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wypłatę dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Sulmierzyce (wniosek do pobrania POBIERZ TUTAJ lub w pokoju nr 16 tut. Urzędu Gminy)

Ważne linki:

Ostatnia zmiana: 13 listopada 2017

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close